Nam, T. Đình. (2009). Mối quan hệ giữa các đặc trưng phổ phân cực kích thích dòng xoay chiều với hàm lượng quặng đồng vùng Tà Phời và quặng chì - kẽm ở Ba Xứ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(4), 311–316. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/9721