Xuyên, N. Đình, Minh, N. L., & Hùng, N. T. (2009). Độ nguy hiểm động đất vùng Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(3), 193–200. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9687