Sơn, L. T., & Xuyên, N. Đình. (2009). Hoạt động động đất vùng Nam Trung Bộ, Nam Bộ và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(1), 44–52. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9668