Thành, T. T. M., & Minh, N. L. (2009). Xác định cơ cấu chấn tiêu động đất từ băng ghi động đất của một trạm ba thành phần. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(1), 30–34. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9666