Lan, L. T. P., Ellwood, B., & Dung, N. T. (2009). Chu kỳ Milankovich trong các số liệu đo từ cảm địa tầng tại ranh giới trầm tích Permi - Trias Lũng Cẩm (Hà Giang). Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(1), 11–16. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9662