Hùng, H. M., & Thành, N. Q. (2005). Về bản chất và quy luật phát triển cửa sông ven biển miền Trung Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(4), 356–364. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9657