Tùng, Đỗ H. (2005). Đánh giá kinh tế địa chất các mỏ nhỏ dầu khí. Science of the Earth, 27(3), 282–286. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9435