Thoa, N. T. K., Ellwood, B. B., Phương, T. H., Lan, L. T. P., & Trưởng, Đoàn N. (2005). Kết quả nghiên cứu mới về ranh giới Devon-Carbon tại nam Cát Bà, Hải Phòng bằng phương pháp MSEC. Science of the Earth, 27(3), 253–259. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9431