Thạch, N. N. (2005). Tương quan của chỉ số thực vật tới cân bằng nước lưu vực sông Phó Đáy. Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(3), 231–235. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9428