Thành, T. T. M., Hùng, P. Q., & Dương, N. Ánh. (2005). CRISISS99 - MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG ĐẤT MỚI. Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(2), 181–196. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9413