Thúy, N. N., Chính, V. V., & Phách, P. V. (2005). ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CÁC ĐỚI ĐỨT GẪY HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(2), 169–175. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9410