Dũng, L. T., Anh, P. T. V., & Bản, T. X. (2017). CÁC THÀNH TẠO PHUN TRÀO VÀ XÂM NHẬP MESOZOI MUỘN TUYẾN A LƯỚI - ĐẮK RÔNG. Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(2), 133–141. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9403