Anh, P. L., & Hằng, H. V. (2017). GRANIT NGUỒN GỐC VỎ KHỐI TAM TAO: CƠ SỞ CỦA TUỔI PERMI MUỘN. Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(2), 115–122. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9401