Bình, N. V. (2017). NGHIÊN CỨU VỀ TOURMALIN Ở HOẰNG HÓA, THANH HÓA. Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(1), 78–81. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9393