Hậu, Đỗ V., Vũ, P. N., & Giang, L. T. L. (2017). ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ TẠI BỂ SÔNG HỒNG. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 27(1), 72–77. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9392