Cư, N. V., & Sơn, N. T. (2017). ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAP VÀ IQQM TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG BA. Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(1), 41–47. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9382