Hải, Đặng T. (2017). ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT SINH ĐỘNG ĐẤT MẠNH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(1), 14–22. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9377