Trái Đất, T. chí C. K. học về. (2012). Tổng mục lục năm 2011. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(4). https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/558