Nam, N. V. (2012). ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN HOÁ, TUỔI VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO CỦA RUBY, SAPHIR TRONG ĐÁ BIẾN CHẤT ĐỚI SÔNG HỒNG. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(4), 642–651. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/549