Thành, N. T., Lân, N. H., Phách, P. V., Toán, D. V., Dũng, B. V., & UNVERRICHT, D. (2012). XU HƯỚNG VẬN CHUYỂN TÍCH TỤ TRẦM TÍCH TRÊN PHẦN CHÂU THỔ NGẦM VEN BỜ BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG MÊ KÔNG. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(4), 607–615. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/545