Tuyến, Đoàn V., & Canh, N. V. (2012). KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN PHỤC VỤ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC NGẦM Ở KHU KINH TẾ - CẢNG HÒN LA TỈNH QUẢNG BÌNH. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), 549–553. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/534