Thơm, B. V. (2012). CÁC KIỂU TRƯỢT LỞ KHU VỰC CỐC PÀI HUYỆN XÍN MẦN TỈNH HÀ GIANG. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), 509–517. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/530