Tư, T. V., Đức, Đào M., & Lan, T. L. (2012). ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NỀN ĐÊ SÔNG HỒNG KHU VỰC HÀ NỘI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), 480–492. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/439