Hải, V. Q., Tô, T. Đình, & Liêm, N. V. (2012). XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG THEO SỐ LIỆU LƯỚI GPS TAM ĐẢO - BA VÌ (1994 - 2007). Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), 474–479. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/438