Hướng, N. V., Trịnh, P. T., & Đang, H. N. (2012). TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI KHU VỰC BỂ CỬU LONG. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), 457–464. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/399