Bách, H. V., Hưng, N. D., Cảnh, Đào V., Tâm, N. M., Việt, L. T., & Hoài, T. T. T. (2014). Eastern sea spreading and the development of Phu Khanh basin: updated from the results of new 2D seismic interpretation. Vietnam Journal of Earth Sciences, 35(3), 249–257. https://doi.org/10.15625/0866-7187/35/3/3696