Lý, N. Đức, Thanh, N., & Hiên, L. T. T. (2011). GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP QUY TRÌNH XÁC LẬP, PHÂN VÙNG GIỚI HẠN TRƯỢT LỞ Ở SƯỜN DỐC CẤU TẠO TỪ ĐẤT ĐÁ KHÔNG ĐỒNG NHẤT DỌC ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÙNG MIỀN NÚI. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), 386–392. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/346