Bình, B. T. (2011). MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI RANH GIỚI MẶN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG NAM BỘ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), 377–385. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/345