Công, L. V., Sáo, N. T., Thành, N. T., & Thành, N. Q. (2011). MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI VỆT DẦU TRÊN BIỂN ĐÔNG BẰNG MÔ HÌNH TOÁN. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), 360–368. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/343