Phương, N. H. (2011). ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘNG ĐẤT CHO CÁC THÀNH PHỐ LỚN Ở VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), 337–346. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/341