Trung, P. B., & Mầu, L. Đình. (2011). HIỆN TRẠNG XÓI LỞ - BỒI TỤ BỜ BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), 322–328. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/339