Khánh, C. Q., Giàu, L. M., Tuấn, P. M., Hải, L. T., Hậu, Đặng V., & Mạnh, P. Đức. (2011). THÔNG BÁO KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUẨN CHUNG CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA VẬT LÝ KHU VỰC TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(2), 238–244. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/331