Minh, N. T. (2011). HẠT VẬT LIỆU CHẾ TẠO TỪ BÙN ĐỎ BAUXIT BẢO LỘC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(2), 231–237. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/330