Thành, T. T. M., Xuyên, N. Đình, Xuyên, N. Đình, Dương, N. V., Dương, N. V., Minh, N. L., & Minh, N. L. (2011). ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SÓNG THẦN Ở CÁC VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(2), 209–219. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/327