Duẩn, N. B., Hải, Đặng T., Minh, V. Đức, & Hiên, L. T. T. (2011). NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN TRƯỢT LỞ KHU VỰC CẦU MÓNG SẾN, TỈNH LÀO CAI. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 33(2), 164–174. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/322