Cường, L. V. A., Vấn, N. T., Giảng, N. V., Trung, Đặng H., & Triết, V. M. (2011). NGHIÊN CỨU DỊCH CHUYỂN KIRCHHOFF ĐỂ XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH VẬN TỐC TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(2), 142–150. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/319