Tuyến, Đoàn V., & Toàn, Đinh V. (2011). ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI DỊ THƯỜNG ĐỊA NHIỆT Ở ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(2), 119–125. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/286