Triều, C. Đình, Duẩn, N. B., Hải, Đặng T., Thắng, N. G., Nam, B. A., & Nguyên, N. Đình. (2011). MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ SÒ, ĐIỆP KHU VỰC NGHỆ AN. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(2), 97–108. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/284