Cẩn, P. N., Anh, T. T., Hòa, T. T., Dung, P. T., Phượng, N. T., Hùng, T. Q., Niên, B. Ấn, Ý, N. V., & Hiếu, T. V. (2011). ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀ KHOÁNG VẬT CÁC MỎ KẼM CHÌ KHU VỰC LÀNG HÍCH. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(1), 85–93. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/281