Niên, B. Ấn, Hòa, T. T., Anh, T. T., Dung, P. T., Cẩn, P. N., Hiếu, T. V., Hùng, T. Q., & Phượng, N. T. (2011). MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ THÀNH PHẦN VẬT CỦA QUẶNG HÓA TRONG KHU VỰC MỎ CHÌ - KẼM NA SƠN. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(1), 63–77. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/278