Phương, N. H., Truyền, P. T., & MOIRET, A. (2011). ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ BỊ TỔN THƯƠNG DO SÓNG THẦN CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NHA TRANG. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(1), 1–9. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/266