Xuyên, N. Đình, Dũng, N. Q., Sơn, L. T., Văn, Đinh Q., Hùng, N. T., & Minh, N. L. (2008). Một số kết quả quan sát mới về động đất vùng Nam Bộ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(3), 264–269. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11792