Sơn, L. T. (2008). Xác định Magnitude động đất địa phương ML dựa trên số liệu trạm động đất Hà Nội và Điện Biên. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(3), 351–356. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11790