Vân, N. K. (2008). Sử dụng phương pháp thang điểm có trọng số đánh giá tổng hợp tài nguyên khí hậu cho du lịch, nghỉ dưỡng (Tại một số trung tâm du lịch ở Việt Nam). Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(4), 356–362. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11769