Hùng, P. V. (2008). Đặc điểm đứt gẫy hoạt động vỡ tai biến xói lở bờ biển vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(4), 314–322. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11764