Ý, N. V., Hòa, T. T., Phượng, N. T., Anh, T. T., Vấn, V. V., Dung, P. T., Izokh, E. P., & Borisenko, A. S. (2008). Điều kiện địa động lực hình thành các mỏ vàng khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(3), 233–242. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11760