An, L. Đức, Khanh, U. Đình, Tuấn, T. P., & Thành, N. N. (2008). Tai biến trượt lở sờn tại thị xã Hà Giang và vấn đề cảnh báo. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), 225–232. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11759