Niên, B. Ấn. (2008). Đặc điểm khoáng vật học của Crompsinel trong các thành tạo siêu Mafic khối Núi Nưa (đới Sông Mã). Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), 199–209. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11757