Borisenko, A. S., Hòa, T. T., Vasilev, V. I., Morsev, N. K., Vấn, V. V., Phượng, N. T., Thành, H. H., Anh, T. T., & Dung, P. T. (2008). Phát hiện lần đầu tiên khoáng vật Jonassonite - AuBi5S4 ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(3), 193–198. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11756