Phương, N. H., & Truyền, P. T. (2008). Đánh giá khả năng bị tổn thương do động đất cho Thành phố Hà Nội. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), 185–193. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11755